Yeni Öğrenci

2021 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

AKADEMİK TAKVİM

Yeni Öğrencilerin e-devlet Üzerinden Kayıtlarının Yapılması (üniversitemize herhangi bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.)04-08 Eylül 2021
Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Şahsen Başvurarak Yapılması  (e-devlet kaydına açık olmayan programlardaki öğrenciler ve e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler)
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca güncelleme yapılabilir
  06-10 Eylül 2021
Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme (Ders Kayıt İşlemleri) Yeni öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.  13-17 Eylül 2021
Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün*
17 Eylül 2021
Derslerin Başlaması
20 Eylül 2021
Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)
20-24 Eylül 2021
Derslerden Muafiyet İçin Son Başvuru Tarihi**
24 Eylül 2021

(*) Öğrenime Ara İzni        

Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ve bu nedenlerin son başvuru tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda da ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi ile öğrenci öğrenimine ara izni için başvurabilir.

a)    Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b)    Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c)     Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç)    Birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d)     Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e)     Tutukluluk veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin bulunması,

f)      Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması,

g)     Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevli olmaları,

h)     İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.


**Derslerden Muafiyet

Muafiyet talepleri; öğrencinin Üniversiteye ilk kaydında ya da geldiği ilk yarıyıldaki derslerin başlamasını takip eden beşinci iş günü dâhil olmak üzere talep edilen tüm dersler için bir defaya mahsus olarak yapılır. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili bölüm/programın tüm derslerinden sorumludur ve tekrar muafiyet talebinde bulunamaz.

Öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında ya da akredite olmuş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak üzere verilen süreler içerisinde başvurmaları halinde, muafiyet istekleri alt kurulların görüşlerini de alarak ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır ve sonuç muafiyet başvuru süresi sonundan itibaren 15 iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir. Bununla birlikte;

Öğrenci, başvurusuna aşağıdaki özellikleri içeren belgelerinin ıslak imzalı ve onaylı veya elektronik imzalı nüshalarını ekler.

1)    Derslerin öğrenme çıktılarını ve içeriklerini gösteren belge,

2)    Derslerin kredilerini ve başarı durumlarını gösteren belge ve

3)    İlgili kurumun yönetmelik referansı ya da not sistemini gösterir belge.

Muafiyet başvuruları, 1 Ekim 2021 tarihinde sonuçlanacaktır.


2021 Kayıtlı Öğrencilerin Danışmanları

Bölüm AdıÖğretim Elemanı Unvanı-Adı SoyadıTelefon NumarasıE-posta Adresi
  Biyoloji Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Emine Burcu TEFON  2336-3844  burcutefon@akdeniz.edu.tr  
  Kimya Bölümü  Prof. Dr. Günseli TURGUT CİN  2306  gturgut@akdeniz.edu.tr  
  Matematik Bölümü  Doç. Dr. Simten BAYRAKÇI  (okul numarasının sonu tek sayı olanlar)  2362simten@akdeniz.edu.tr  
  Matematik BölümüDoç. Dr. Melih ERYİĞİT (okul numarasının sonu çift sayı olanlar)  2351eryigit@akdeniz.edu.tr
  Fizik Bölümü  Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN  3847ramazansahin@akdeniz.edu.tr
  Uzay Bilimleri ve Teknolojileri BölümüDoç. Dr. Ali KILÇIK  2371alikilcik@akdeniz.edu.tr  

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı SoyadıTelefon NumarasıE-posta adresi
Süleyman AKPINAR0242 310 2239suleymanakpinar@akdeniz.edu.tr
Hülya GEÇİM0242 310 2377hulyagecim@akdeniz.edu.tr
Ömer EREN0242 310 2399 

*Mesai Saatleri: 08:30-12:00 ile 13:00-17:30

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax