Lisans – Ders İçerikleri

Ders İçerikleri


BİRİNCİ YARIYIL

FIZ 173 – Fizik I (Mekanik) (3-1) 5
Boyut ve birim analizi; Vektörler; Hareket; Parçacık dinamiği; İş ve enerji; Enerjinin diğer biçimleri; Kütle ve enerji; Parçacık sistemlerinin dinamiği; Çarpışmalar; İmpuls ve momentum; Dönme hareketi; Dönme dinamiği; Tork; Dönmenin kinetik enerjisi; Açısal momentumun korunumu; Yuvarlanma; Katı cisimlerin dengesi; Evrensel çekim kanunu; Salınımlar; Basit harmonik hareket; Dalga hareketi; Elastik ortamda dalga hareketi; Akışkan mekaniği; Hidrostatik; Hidrodinamik.

Ders Kitabı: “Temel Fizik I”; Fishbane,Gasiorowicz,Thorton; Arkadaş Yayınevi (çeviren : Cengiz Yalçın); 2003

Yardımcı Ders Kitapları: “Üniversite Fiziği I”; Young and Freedman; 2009

 

 

FIZ 175 – Fizik I Laboratuvarı (0-3) 3
Deneysel ölçümlerin analizi; Grafik analizi ve hata hesabı; Bir ve iki boyutta hareket; Yer değiştirme; Hız ve ivmenin ölçülmesi; Eğik düzlemde hareket ve sürtünme sabitinin ölçülmesi; Enerji ve momentum korunumu deneyleri; Dairesel hareket; Açısal hız; Açısal ivme; Periyot; Frekans; Açısal momentum ve torkun ölçülmesi; Basit sarkaç ve yerçekim ivmesinin ölçülmesi; Yay – kütle sistemi ve basit harmonik hareketin analizi; Fiziksel sarkaç.

Ders Kitabı: “Temel Fizik I”; Fishbane,Gasiorowicz,Thorton; Arkadaş Yayınevi (çeviren : Cengiz Yalçın); 2003

Yardımcı Ders Kitapları: “Üniversite Fiziği I”; Young and Freedman; 2009

 

 

KIM 167 – Genel Kimya (2-0) 2
Kimyanın temel kanunları; Kimyasal hesaplamalar; Atomun yapısı; Atomlar ve Moleküller arası bağlar; Çökelme reaksiyonları; Asit,baz reaksiyonları; Redoks reaksiyonları; Gazlar, katılar ve sıvılar; Çözeltiler; Kimyasal kinetik ve denge; Elektrokimya; Genel Kimya Laboratuvarı deneyleri; Bir gazın molekül ağırlığının tayini; Çözünürlüğü etkileyen faktörler; Elektrokimyasal piller; Reaksiyon hızına etki eden faktörler; Asit baz indikatörleri ile pH ölçümü; Asit baz titrasyonu.

Ders Kitabı: “Genel Kimya” Cilt 1; Petrucci HARWOOD, Çeviri: Tahsin Uyar , “Genel Kimya” Cilt 2; Petrucci HARWOOD, Çeviri: Tahsin Uyar

Yardımcı Ders Kitapları: İlgili web siteleri ve ders notları

 

 

MAT 171 – Genel Matematik I (2-2) 4
Kompleks sayılar; Fonksiyonlar; Limit ve süreklilik; Türev; Türev uygulamaları; Ortalama değer teoremi; Maksimum değerler; Grafik çizimi; Trigonometrik, üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar; Diferansiyel tanımı; Belirsiz şekiller; Parametrik denklemler; Kutupsal koordinatlar; Belirli integral; Belirsiz integral; İntegrasyon kuralları; Kısmi integrasyon; Binom integralleri; Alan ve hacim uygulamaları; Eğri yayının uzunluğu; Düzlemsel analitik geometri.

Ders Kitabı: “Genel Matematik” Cilt 1; Çoker D., Özer O., Taş K.; 1996

Yardımcı Ders Kitapları: “Calculus and Analytic Geometry” 9.Baskı; Thomas, G. B., Finney, R. L.; Addison Wesley; 1998 , “Analiz I”;  Mustafa Balcı; Balcı Yayınları; 1995

 

 

UBT 101 – Uzay Bilimleri ve Teknolojilerine Giriş (2-0) 2
Yakın uzay; Derin uzay; Asteroidler ve küçük gezegenler; Yapay uydular; Yapay uyduların bilimdeki yeri; Uzaktan algılama; Uzaktan algılamanın bilim, teknoloji ve savunmadaki yeri; Uzaktan algılama nedir; Uzaktan algılamada temel kavramlar; Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir; Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde temel kavramlar; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu.

Ders Kitabı: “Remote Sensing and Image Interpretation” 6. Baskı; Lillesand, T. M., Chipman, J. W., Kiefer, R. W.; John Wiley & Sons; 2008

Yardımcı Ders Kitapları: “Geographic Information Systems: A Management Perspective”; Aronoff, S.; WDL Publications; 1989 , İlgili web siteleri ve ders notları

 

 

UBT 103 – Bilgisayar Programlama I (2-2) 4
Temel programlama araçları; Akış şeması; Derleyiciler; Program Yapıları; Değişken tipleri; Aritmetik ve mantıksal operatörler.

Ders Kitabı: “Programming in C”; Stephen G. Kochan

Yardımcı Ders Kitapları: “The Art of Computer Programming”; Donald E. Knuth , “Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing”; William H. Press


İKİNCİ YARIYIL

FIZ 174 – Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) (3-1) 4
Akustik; Sıcaklık ve ısıl denge; Isı iletimi; Termodinamiğin birinci kanunu ve ikinci kanunu; Entropi; Yük ve madde; Elektriksel alan; Elektriksel potansiyel; Kapasitörler; Dielektrik; Akım ve direnç; Doğru akım; Elektromotor kuvveti ve elektrik devreleri; Manyetik kuvvet ve alan; Amper kanunu; Faraday kanunu;  İndükleme; Maddenin manyetik özellikleri; Elektromanyetik salınımlar; Alternatif akım; Maxwell eşitlikleri; Elektromanyetizma; Optik; Modern konular.

Ders Kitabı: “Temel Fizik I”; Fishbane,Gasiorowicz,Thorton; Arkadaş Yayınevi (çeviren : Cengiz Yalçın); 2003

Yardımcı Ders Kitapları: “Üniversite Fiziği I”; Young and Freedman; 2009

 

 

FIZ 176 – Fizik II Laboratuvarı (0-3) 3
Elektrik alan; Gauss yasası; Elektriksel potansiyel; Sığa ve dielektrikler; Akım ve direnç; Doğru akım devreleri; Manyetik alan; Manyetik alan kaynakları; Faraday kanunu; İndüktans; Alternatif akım devreleri; Maxwell denklemleri; Elektromanyetik dalgalar.

Ders Kitabı: “Temel Fizik I”; Fishbane,Gasiorowicz,Thorton; Arkadaş Yayınevi (çeviren : Cengiz Yalçın); 2003

Yardımcı Ders Kitapları: “Üniversite Fiziği I”; Young and Freedman; 2009

 

 

MAT 178 – Lineer Cebir (2-1) 3
Lineer denklem sistemleri; Matrisler; Vector uzayları; Altuzaylar; Bazlar ve Boyutlar; Koordinatlar;  Lineer dönüşümler; Lineer dönüşümlerin matris temsilleri; Lineer fonksiyoneller; Dual uzaylar; Bidual uzaylar; Lineer dönüşümlerin devriği; Determinantlar ve özellikleri; Öz değerler ve öz vektörler; Karakteristik ve minimal polinomlar; Köşegenleştirme; Kanonik formlar (Jordan ve rasyonel formlar, Smith normal formlar); İç çarpım uzayları; Norm ve ortogonallik; Bilineer formlar; Simetrik ve kuadratik formlar.

Ders Kitabı: “Basic Linear Algebra”; Koç, C.;Matematik Vakfı; 1995

Yardımcı Ders Kitapları: “Topics in Linear Algebra”; Koç, C.; Matematik Vakfı; 1996 , “Introductory Linear Algebra with Applications”; Kolman, B., Hill, D. R.; Printice Hall; 2001 , “Çözümlü Lineer Cebir Problemleri”; Çallıalp, F.

 

 

MAT 172 – Genel Matematik II (2-1) 3
Uzay analitik geometri; Seriler; Sonsuz seriler; Kuvvet serileri; Taylor ve MacLaurin serileri; Fonksiyonların seriye açılımı; Fourier serileri; Çok değişkenli fonksiyonlar; Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik; Kısmi türevler; Zincir kuralı; Toplam diferansiyel; Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri; Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum; Vektör analizi; Gradiyen; Diverjans; Rotasyonel; Laplasiyen; Çok katlı integraller; Eğrisel integral; Yüzey integralleri.

Ders Kitabı: “Elementary Analysis: The Theory of Calculus”; Kenneth A. Ross; Springer – Verlag; 1980

Yardımcı Ders Kitapları: “Genel Matematik” Cilt 2; Çoker D., Özer O., Taş K.; 1996 , “Calculus and Analytic Geometry” 9.Baskı; Thomas, G. B., Finney, R. L.; Addison Wesley; 1998 , “Analiz I”;  Mustafa Balcı; Balcı Yayınları; 1995

 

 

UBT 102 – Bilgisayar Programlama II (2-1) 3
C/C++ kütüphaneleri; Döngüler; Veri yapıları; İşlevler; İşaretçiler ve İşaretçi Aritmetiği; Dinamik bellek kullanımı; Temel Sayısal Yöntem Uygulamaları.

Ders Kitabı: “Programming in C”; Stephen G. Kochan

Yardımcı Ders Kitapları:n“The Art of Computer Programming”; Donald E. Knuth , “Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing”; William H. Press


ÜÇÜNCÜ YARIYIL

FIZ 213 – Optik (2-2) 5
Işık ve yapısı; Elektromanyetik Dalgalar; Yansıma, Kırılma ve Dağınım; Geometrik Optik; Optik Aletler; Girişim; Fraunhofer Girişimi; Dalga Optiği; Kutuplanma; Uyumlanma.

Ders Kitabı: “Fen ve Mühendislik için Fizik: Modern Fizik İlaveli” Cilt 2; R.A. Serway; Palme Yayıncılık; 1996 , “Principles of Optics”; M. Born, E. Wolf; Cambridge Univ. Press; 1999.

Yardımcı Ders Kitapları: “Physics 2”; F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove; McGraw Hill – Literatür Yayıncılık , “Titreşimler ve Dalgalar” Cilt 3; Frank S. Crawford, Jr.; Karadeniz Teknik Üniv. Yayınları 78 , “Elementary Wave Optics”; R.H. Webb, Dover Publications , “Creative Physics Problems”

 

 

FIZ 217 – Optik Laboratuvarı (0-4) 4
Mercek Kanunları ve Optik Cihazlar; Kırınım ve Girişim; Michelson İnterferometresi; Prizma Spektrometresi; Basit Harmonik Hareket ve Enerjinin Korunumu; Sönümlü Harmonik Hareket; Polarizasyon ve Malus Yasası; Newton Halkaları.

Ders Kitabı: “Titreşimler ve Dalgalar”; A.P. French (Çeviri: Nazım Uçar); Aktif Yayınevi; 2004 , “Optik”; N. Goca (Çeviri: Celal Çakır); Aktif Yayınevi; 2000

Yardımcı Ders Kitapları: “Titreşimler ve Dalgalar”; F.S. Crawford (Çeviri: Rauf Nasuhoğlu); Güven Yayıncılık; 1982 , “Optik”; E. Hecht (Çeviri: Nizamettin Armağan, Nurdoğan Can); Akademi Yayınevi; 1995

 

 

MAT 263 – Diferansiyel Denklemler (2-2) 4
Yüksek mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin genel tekrarı; Yüksek mertebeden değişken katsayılı diferansiyel denklemlerin teorisi; Varlık ve tekliği; Yüksek mertebeden değişken katsayılı diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri; Denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri; Lineer olmayan denklem sistemleri ve çözümü.

Ders Kitabı: “Differential Equations”; Shepley L.Ross; John Wiley & Sons Inc.; 1974

Yardımcı Ders Kitapları: “Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems”; Boyce E. W., DiPrima C. R.; John Wiley & Sons Inc.; 1992

 

 

UBT 201 – İstatistik (2-2) 4
Temel istatistik kavramları; Frekans dağılımları; Gruplanmış ve gruplanmamış veri setlerinde merkezi eğilim ölçüleri; Aritmetik ortalama, mod, medyan kavramları; Dağılma ölçüleri hesaplanması; Varyans; Standart sapma; Ortalama sapma; Aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama türleri; Olasılık teorisi; Normal, binom, poisson ve hipergeometrik olasılık dağılımları; Örnekleme türleri; Hipotez testleri; Varyans analizi; Basit regresyon analizi.

Ders Kitabı: “Uygulamalı İstatistik”; Baskan, S.; E.Ü.Fen Fakültesi Yayinlari No: 150

Yardımcı Ders Kitapları: “Statistics Concepts And Applications”; Aczel, A. D.; McGraw Hill; 1996 , “Introduction To Probability And Statistics”; Mendenhall, W.; Emerritus 1997

 

 

UBT 203 – Küresel Astronomi (3-1) 5
Düzlem geometri; Küresel geometri; Küresel üçgen tanımı; Küresel üçgen çözümleri; Görünen hareketler: Güneş, Ay, gezegenler, yıldızlar; Küresel koordinat sistemleri: Yersel, Ufuk, Ekvatoral, Saat ve Galaktik; Koordinatlar arasında dönüşüm formülleri; Doğma-Batma zamanları ve gerekli düzeltmeler; Mevsimler ve takvimler; Güneş zamanları; Zaman hesapları; İndirgeme hesapları: Kırılma, ıraksım, ışık sapıncı, presesyon, nütasyon; Özdevinim.

Ders Kitabı: “Textbook on Spherical Astronomy”; Smart, W. M.

Yardımcı Ders Kitapları: “Küresel Astronomi Ders Kitabı” 5. Baskı; Smart, W. M. (Çeviren: Gökdoğan, N.); İ.Ü. Fen Fakültesi Basımevi; 1984 , “The Astronomical Almanac”; U. S. Naval Observatory; (İlgili yıla ait)

 

 

UBT 205 – Hava Fotoğrafları ve Görsel Yorumlama (2-2) 4
Hava fotoğrafları nedir; Kullanım alanları; Hava fotoğraflarını elde etme teknikleri; Hava fotoğrafı çeşitleri; Filmler; Filtreler ve fotoğrafik işlemler; Yöneltmeler; Paralaks ve stereoskopi kavramları; Hava fotoğrafları yorumlamanın temelleri ve teknikleri; Sayısal kameralar; Harita türleri.

Ders Kitabı: “Aerial Photography and Image Interpretation” 3. Baskı; Paine, D. P., Kiser, J. D.; John Wiley & Sons Inc.;  2012

Yardımcı Ders Kitapları: “Small-Format Aerial Photography: Principles, techniques and geoscience applications”; Aber, J. S., Marzolff, I. Ries, J. B.; Elsevier Science; 2010 , “Introduction to Modern Photogrammetry”; Mikhail, E. M., Bethel, J.S., McGlone, C.; John Wiley & Sons Inc.; 2001 , “Remote Sensing and Image Interpretation” 6. Baskı; Lillesand, T. M., Chipman, J. W., Kiefer, R. W.; John Wiley & Sons Inc.; 2008 , “Fotogrametri”; Kraus, K.; Nobel Akademik Yayıncılık; 2007

 

 

UBT 207 – Bilgisayar Destekli Tasarım (2-2) 4
Bilgisayar destekli tasarım nedir; Bilgisayar destekli görselleştirme ve sunum teknikleri; Amaca yönelik bilgisayar destekli tasarım programlarını etkin kullanma, geliştirme; 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler oluşturma.

Ders Kitabı: “Bilgisayar Destekli Tasarım AutoCAD 2004” 2. Baskı; Kamanlı, M., Balık, F. S. ve Sulak, A. İ.; Nobel Yayın Dağıtım; 2006

Yardımcı Ders Kitapları: “Autocad 2007 ile Çizim ve Tasarım”; Nalbant, M.; 2006 , “Fundamentals of Computer Aided Geometric Design”; Hoschek, J., Lasser, D.; A.K. Peters CRC Press; 1996 , “Principles of CAD/CAM/CAE”; Lee, K.; 1999


DÖRDÜNCÜ YARIYIL

UBT 202 – Temel Elektronik (2-2) 5
Devre (DC ve AC) Analiz Yöntemleri; Filtreler; Transformatörler.

Ders Kitabı: “Fenciler İçin Temel Elektronik”; J.J. Brophy (Çeviri: M. Zengin); Ankara Üniversitesi Basımevi; 1984

Yardımcı Ders Kitapları: “Temel Elektrik Mühendisliği”; A.E. Fitzgerald, D.E. Highinbotham (Çeviri: K. Kıymaç); Ankara Üniversitesi Basımevi; 1982

 

 

UBT 204 – Temel Elektronik Laboratuvarı (0-4) 4
Devre (DC ve AC) Analiz Yöntemleri; Filtreler; Transformatörler.

Ders Kitabı: “Temel Elektronik Laboratuvarı Kitabı”; A. Yılmaz, H. Çavuş, L. Başkuş; ÇOMÜ Yayınları; 2001 , “Temel Elektrik Mühendisliği”; A.E. Fitzgerald, D.E. Highinbotham (Çeviri: K. Kıymaç);Ankara Üniversitesi Basımevi; 1982

Yardımcı Ders Kitapları: “Fenciler İçin Temel Elektronik”; J.J. Brophy (Çeviri: M. Zengin); Ankara Üniversitesi Basımevi; 1984

 

 

UBT 206 – Termodinamik (3-0) 5
Termodinamiğin temel kavramları; İstatiksel yaklaşım; Klasik ve kuantum yaklaşımları; İstatiksel mekanik; Isı ve iş; Entropi; İdeal gazlar; Termodinamik kanunları; Boltzmann Dağılımı.

Ders Kitabı: “Fundamentals of Classical Thermodynamics”; Van Wylen, Gordon J, Richard E. Sonntag

Yardımcı Ders Kitapları: “Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Stuctures”; Kondepudi, Dili, Ilya, Prigogine , “Fundamentals of Thermodynamics”; Richard E Sonntag, Claus Borgnake

 

 

UBT 208 – Yörünge Mekaniği (3-1) 5
Newton mekaniği; Basit harmonik hareket; İki cisim problemi; Kütle çekim potansiyeli; Kepler kanunları; Yörünge elemanları; Üç cisim problemi; Lagrange noktaları; Pertürbasyon.

Ders Kitabı: “An Introduction To Celestial Mechanics”; Theodore E. Sterne; 2011

Yardımcı Ders Kitapları: “Fundamentals of Celestial Mechanics”; J. Danby; 1988 , “Methods of Celestial Mechanics: Volume I: Physical, Mathematical, and Numerical Principles”; Gerhard Beutler, Leos Mervart, Andreas Verdun; 2010

 

 

UBT 210 – Nümerik Yöntemler (2-2) 4
Bilgisayar aritmetiği; Hata analizi; Tek değişkenli denklemlerin çözümleri: Direkt yöntemler, iteratif yöntemler, hata analizleri; Lineer denklem sistemlerinin nümerik çözümleri: Direkt yöntemler, iteratif yöntemler, hata analizleri; İnterpolasyonlar; Taylor serisi ve fonksiyonların hesaplanması; Taylor polinom yaklaştırması; Polinom interpolasyonlarına giriş; Lagrange interpolasyonu ve sınırlaması; Newton polinomları; Bölünmüş farklar interpolasyonu; Eşit aralıklı interpolasyon hesaplamaları ve diğer interpolasyon formları; Ters interpolasyon; Spline interpolasyonları; Rasyonel interpolasyon ve Padé yaklaşımları ile hata analizi; Chebyshev polinomları; Eğri uyarlaması;  En küçük kareler yöntemi.

Ders Kitabı: “Applied Numerical Analysis”; Curtis f. Gerald, Patrick O. Wheatley; Addison Wesley Pub

Yardımcı Ders Kitapları: “Numerical Methods” John H. Mathews; Prentice Hall; 1987 , “Numerical Analysis” 5. Baskı; Richard L. Burden, J. Douglas Faires

 

 

UBT 212 – Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları (3-1) 4
Koordinat Sistemleri; Koordinat Dönüşümleri; Datum; Dünya’nın gravite alanının tanımlanması; Jeodezik Dünya modeli; Harita projeksiyonları ve çeşitleri; Harita projeksiyonu deformasyonları; Meridyen uzunluğu; Paralel uzunluğu; Jeodezik enlem; Azimut; Küre üzerinde mesafe hesaplamaları.

Ders Kitabı: “Datums and Map Projections: For Remote Sensing, GIS and Surveying” 2. Baskı; Iliffe J., Lott  R.; Whittles Publishing; 2008

Yardımcı Ders Kitapları: “Map Projections: Theory and Applications” 2. Baskı; Pearson II, F.; CRC Press; 1990 , “Coordinate Systems and Map Projections” 2. Baskı; Maling, D. H.; Pergamon Press; 1992

 

 

UBT 214 – Astronomide Matematik Yöntemler (2-0) 3
Çeşitli mertebeden adi diferansiyel denklemlerin tanım ve kavramları; Denklem tipleri; Çözüm yöntemleri; Green fonksiyonları; Seri yöntemler; Gama ve beta fonksiyonları; Legendre polinomları ve fonksiyonları; Bessel fonksiyonları; Hermit fonksiyonları; Laguerre fonksiyonları; Chebyshev polinomları; Gegenbauer ve Jakobi polinomları; Hipergeometrik fonksiyonlar ve diğer fonksiyonlar; Parçalı diferansiyel denklemler ve Astronomi ile Fizik’teki uygulamaları.

Ders Kitabı: “Fizik ve Müheslikte Matematik Yöntemler”; Karaoğlu, B.; Seyir Yayıncılık; 2004

Yardımcı Ders Kitapları: “Mathematical Methods for Physicist”; Arfken, G.; Academic Press; 1970

 

 

UBT 216 – Mühendislik Malzemeleri (2-0) 3
Kristal yapı; Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik özellikleri; Metal alaşımlar; Kompozitler; Seramikler; Polimerler.

Ders Kitabı: “Materials Science and Engineering: An Introduction”; William D. Callister, David G. Rethwisch; John Wiley & Sons Inc.; 2007


BEŞİNCİ YARIYIL

UBT 301 – Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş (3-0) 6
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nedir; Tarihsel gelişimi, bileşenleri, kullanım alanları; Bilgisayar Destekli Tasarım/Haritalama ve CBS farklılıkları; Veri tipleri; Mekansal ve öznitelik verileri; Veri girişi, depolanması, yönetimi, sorgulanması, analizi; Veri modelleri: Hücresel, vektörel.

Ders Kitabı: “Geographic Information Systems: A Management Perspective”; Aronoff, S.; WDL Publications; 1989

Yardımcı Ders Kitapları: “An Introduction to Geographical Information Systems” 3. Baskı; Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S.; United Kingdom Pearson Prentice Hall; 2006 , “Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment”; Burrough, P. A.; Claredon Press; 1986 , “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar” 3. Baskı; Yomralıoğlu, T.; 2005 , “MapInfo Professional Kullanım Kılavuzu”; Basarsoft; 2009 , “Inside MapInfo Professional: The Friendly User Guide to MapInfo Professional” 2. Baskı; Whitener, A., Loree, P., Daniel, L.; OnWord Press; 1999

 

 

UBT 303 – Astrofizik I (3-0) 6
Işınımın temelleri; Işınım yasaları; Yıldızların gözlemsel özellikleri; Renk-Kadir diyagramları; Yıldızların ışınım gücü, etkin sıcaklığı, kütle ve yarıçapları; Tayfsal sınıflandırma; Yıldızların dönmesi; Yıldızların manyetik alanı; Tuhaf tayflı yıldızlar; Titreşim yapan yıldızlar.

Ders Kitabı: “Introduction to Stellar Astophysics”; Böhm-Vitense, E; Cambridge University Press; 1989

Yardımcı Ders Kitapları: “Astrofiziğe Giriş I”; H. Gökmen Tektunalı; İ.Ü. Yayınları; 1990 , İlgili web siteleri ve ders notları

 

 

UBT 305 – Yakın Uzay ve Parçacıklar (3-0) 6
Troposfer; Stratosfer; Ozon tabakası; Ozon oluşumu ve tüketimi; İyonosfer; İyonosferdeki parçacık etkileşimleri; Dünya’nın manyetosferi; Güneş rüzgarı; Güneş Değişimleri.

Ders Kitabı: Ionospheric Prediction and Forecasting; B. Zolesi, L.R. Cander; Springer Geophysics; 2014

Yardımcı Ders Kitapları: İlgili web siteleri ve ders notları

 

 

UBT 307 – Sayısal Arazi Modelleme (3-0) 6
Sayısal arazi analizi temelleri; Sayısal yüksekli modeli, kaynakları ve yapısı; Topografik özniteliklerin kullanımı ve hesaplanması; Belirsizliğin tanımlanması ve giderilmesi; Hatanın tanımlanması ve giderilmesi;  Topografik veri kaynakları; Sayısal yükseklik modeli; İnterpolasyon yöntemleri; Sayısal yükseklik modeli kalite değerlendirmesi; Birincil topografik öznitelikler; İkincil topografik öznitelikler.

Ders Kitabı: “Terrain Analysis Principles and Applications”; Wilson, J. P., Gallant, J. C.; John Wiley & Sons Inc.; 2000

Yardımcı Ders Kitapları: “Landform Monitoring, Modelling and Analysis”; Lane, S., Richards, K., Chandler, J.; John Wiley & Sons Inc.; 1998 , “Digital Elevation Model Technologies and Applications: The Dem Users”; Maune, D. F.; Asprs Publications; 2007

 

 

UBT 309 – Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Tasarımı (3-0) 6
Problem belirleme; Başlıca proje tasarımı adımlarının belirlenmesi; CBS uygulamaları konusunda pratik deneyim kazanılması; Verilerin elde edilmesi; Verilerin CBS ortamına aktarılması, çakıştırılması, gerekli dönüşümlerin yapılması; Veritabanı tasarımı; Mekansal ve mekansal olmayan verilerin sorgulanması ve analiz edilmesi.

Ders Kitabı: “An Introduction to Geographical Information Systems” 3. Baskı; Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S.; United Kingdom Pearson Prentice Hall; 2006 , “Geographic Information Systems: A Management Perspective”; Aronoff, S.; WDL Publications; 1989 , “Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment”; Burrough, P. A.; Claredon Press; 1986 , “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar” 3. Baskı; Yomralıoğlu, T.; 2005

 

 

UBT 311 – Uçuş Araçları Dinamiği (3-0) 6
Atmosferik ve uzay uçuş dinamikleri; Uzunlamasına, yanlamasına ve yönlemesine statik stabilite; Atmosferik modeller; Yerçekimi alanları; Atmosfere geri dönüş dinamiği; Yörünge manevraları; Balistik ve gezegenler arası yörüngeler.

Ders Kitabı: “Atmospheric and Space Flight Dynamics: Modeling and Simulation with MATLAB® and Simulink®”; Ashish Tewari; 2007

Yardımcı Ders Kitapları: “Introduction to Flight”; John D. Anderson; McGraw-Hill; 2005

 

 

UBT 313 – Temel Aerodinamik ve Gaz Dinamiği (3-0) 6
Sürtünmesiz aerodinamik; Ses altı, transonik ve ses üstü kanat teorileri; Sıkıştırılabilir akış-giriş; Normal ve eğik şok dalgaları; Prandtl-Meyer genişleme dalgalar; Lineerleştirilmiş sıkıştırılabilir akış; Kanat ve gövde kombinasyonları; Hesaplamalı aerodinamik yöntemler.

Ders Kitabı: “Foundations of Aerodynamics: Bases of Aerodynamic Design”; Arnold M. Kuethe, Chuen-Yen Chow; John Wiley & Sons Inc.; 1998

Yardımcı Ders Kitapları: “An Introduction to Theoretical and Computational Aerodynamics”; Jack Moran; Dover; 2010

 

 

UBT 315 – Değişen Yıldızlar (3-0) 6
Değişen yıldızların tanımlanması; Sınıflarının anlaşılması; Yıldızların temel parametrelerinin belirlenmesi; Değişen yıldızların öğrenilmesi; Pratik gözlem yöntemleriyle incelenmesi; Değişen yıldızları tanıyabilme; Gözlemlerini yapabilme; Detaylı olarak sınıfların özelliklerini kavrama; Zonklayan yıldızlar; Klasik zonklayan değişenler; Radyal olmayan zonklamalar; Beta Cephei yıldızları; Simbiyotik yıldızlar; Kataklismik değişenler.

Ders Kitabı: “Değişen Yıldızlar”; Cafer İbanoğlu, Can Akan; Ege Üniversitesi Basımevi; 2009

Yardımcı Ders Kitapları: “Understanding Varible Stars”; John R. Percy; Cambridge University Press; 2007 , “Variable Stars”; C. Hoffmeister; Springer; 1984 , “Çift Yıldızlar”; Cafer İbanoğlu; Ege Üniversitesi Basımevi; 2004

 

 

UBT 317 – Işıkölçüme Giriş (3-0) 6
Dedektörler; Parlaklık; Renk ölçeği; Yıldızlarda erke dağılımları; Sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğeleri; Fotoelektrik ışıkölçer türleri; Sıralı ışıkölçerler; Fotokatlandırıcı türleri ve önemli parçaları; Işıkölçüm süzgeçlerinin temel özellikleri ve türleri; Yer atmosferinin neden olduğu sönükleştirme; Sönükleştirme düzeltmesi; Yıldızlararası sönükleştirme; Kızıllaşmadan bağımsız ölçekleri belirleme; Işıkölçüm sistemleri.

Ders Kitabı: “Astronomical Photometry:A Guide”; Sterken,C., Manfroid,J; Kluwer Academic Publisher; 1992

Yardımcı Ders Kitapları: “Introduction to Astronomical Photometry”; Golay,M.; Reidel Publishing Company; 1974


ALTINCI YARIYIL

UBT 302 – Uzaktan Algılamanın Temelleri (3-0) 6
Uzaktan algılamanın tarihsel gelişimi ve kapsamı; Elektromanyetik yayılma; Uzaktan algılama görüntülerinin elde edilmesi; Görüntü yorumlama; Yer gözlem uyduları ve özellikleri; Görüntü çözünürlükleri; Uzaktan algılamanın uygulama alanları.

Ders Kitabı: “Remote Sensing and Image Interpretation” 6. Baskı; Lillesand, T. M., Chipman, J. W., Kiefer, R. W.; NJ: John Wiley & Sons; 2008

Yardımcı Ders Kitapları: “Introduction to Remote Sensing” 5. Baskı; Campbell, J. B. and Wynne, R. H.; The Guilford Press; 2011 , “Remote Sensing: Principles and Interpretation” 3. Baskı; Sabins, F.F.; W. H. Freeman & Co.; 1997 , “Remote Sensing Digital Image Analysis: an Introduction” 4. Baskı; Richards, J. A., Jia, X.; Springer-Verlag; 2006 , “The SAGE handbook of remote sensing”; Warner, T. A., Nellis, M. D., Foody, G. M.; SAGE; 2009

 

 

UBT 304 – Astrofizik II (3-0) 6
Eşdeğer genişlik; Büyüme eğrisi; Balmer düşmesi; Yıldız sıcaklıkları; Yıldızların görünür çapları; Yıldızların kütleleri ve yoğunlukları; Kütle-parlaklık bağıntısı; Yıldızlarda enerji üretimi; Yıldız zaman ölçekleri; Hidrostatik denge; Durum denklemi; Virial teoremi;  Yıldız oluşumu; Yıldız evrimi; Yıldızların ölümü; Karadelikler; Beyaz cüceler; Maxwell hız dağılım yasası; İdeal gazların karışımları; Ortalama molekül ağırlığı; Yozlaşma; Işınım ve madde; Uyartılma, iyonlaşma ve ayrışma; Uyartılma ve iyonlaşma denklemleri.

Ders Kitabı: “Yıldız Astrofiziğine Giriş:1, 2, 3”; Erika Böhm-Vitensa (Çev. Cafer İbanoğlu); Ege Üniv. Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları: “Astrofiziğe Giriş I”; H. Gökmen Tektunalı; İ.Ü. Yayınları; 1990

 

 

UBT 306 – Foton Algılayıcıları (3-0) 6
Radyasyon kaynakları; Radyason etkileşimleri; Radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri; İyonlaşma odaları; Orantılı sayaçlar; Sintilatörler; Yarı iletken dedektörler; Puls işleme ve şekillendirme.

Ders Kitabı: “Radiation Detection and Measurement” 3. Baskı; G.F. Knoll;  Wiley; 2000

Yardımcı Ders Kitapları: “Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics”; S. Tavernier; Springer; 2010 , “Detection of Light” 2. Baskı; D. Rieke; Cambridge University Press; 2003

 

 

UBT 308 – Uzaktan Algılamada Spektroradyometre (3-0) 6
Elektro manyetik spektrum; Yakın kızıl ötesi; Kısa dalga kızıl ötesi dalga boyu aralığı; Termal kızıl ötesi spektral aralık; Spektroskopi temelleri; Spektral yansıma ölçümü; Spektrometre; Spektral veri kaydı ve yorumlaması; Kontinuumun yok edilmesi; Spektral verinin görüntü verileri ile karşılaştırılması; Değerlendirmeler.

Ders Kitabı: “From Laboratory Spectroscopy to Remotely Sensed Spectra of Terrestrial Ecosystems”; Ranjan S. Muttiah; Kluwer Academic Publishers; 2011 , “Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials”; Michael Gaft, Renata Reisfeld, Gerard Panczer; Springer; 2010

 

 

UBT 310 – Uzaktan Algılamada Değişim Tespiti (3-0) 6
Konum bilgisi; Jeoreferanslama; Karesel ortalama hata; Değişim belirleme için gerekli ön analizler; Değişim belirlemede çevresel faktörlerin önemi; Değişim belirleme algoritmaları; Doğruluk analizleri; Sonuç görüntülerinin yorumlanması.

Ders Kitabı: “Image Analysis, Classification, and Change Detection in Remote Sensing: With Algorithms for ENVI/IDL” 2. Baskı; Canty, M. J.; CRC Press; 2009

Yardımcı Ders Kitapları: “Remote Sensing for Environmental Monitoring and Change Detection”; Owe, M. And Neale, C.; International Association of Hydrological Sciences; 2007 , “Introductory Digital Image Processing” 3. Baskı; Jensen, J. R.; Prentice Hall; 2004

 

 

UBT 312 – Uzay Görevi Geometrisi (3-0) 6
Yörünge manevraları; Yörüngenin korunması; Uzay aracı durum dinamiği ve kinematiği; Uzay aracı durum stabilizasyonu ve kontrolü; Sensörler; Coğrafi kapsama alanı; Uyduların göreceli hareketi; Görüntüleme ve ışık koşulları; Yörünge seçimi ve tasarımı; Konstelasyonlar; STK (Satellite Tool Kit) uygulamaları.

Ders Kitabı: “Mission Geometry; Orbit and Constellation Design and Management – Spacecraft Orbit and Attitude Systems”; J.R. Wertz; Microcosm; 2001

 

 

UBT 314 – Temel Uçuş Kontrolü I (3-0) 6
Kuvvetler ve momentler; Denge ayarları; Lineerleştirme; Transfer fonksiyonları; Uçuş araçlarının dinamik tepki özellikleri; Uçuş aracı stabilite ve kontrol türevleri; Statik uzunlamasına ve yanlamasına stabilite; Uzun ve kısa periyot; Spiral, Roll ve Dutch Roll modları; Uydu durum kontrolü; MATLAB ve SIMULINK uygulamaları.

Ders Kitabı: “Introduction to Aircraft Flight Mechanics: Performance, Static Stability, Dynamic Stability, and Classical Feedback Control”; Thomas R. Yechout, Steven L. Morris, David E. Bossert; AIAA; 2003

Yardımcı Ders Kitapları: “Mechanics of Flight”; Warren F. Phillips; John Wiley & Sons; 2010

 

 

UBT 316 – Uçuş Yapıları Mekaniği (3-0) 6
Malzemeler; Uçuş aracı yapısal bileşenleri; Uçabilirlilik; Yapı elemanlarında yükler; Katı mekaniğinin temel prensipleri; Yapıların mekaniği; Açık ve kapalı kesitli ince cidarlı kirişlerde eğilme; Kirişlerde kesilme ve burulma; Yapısal idealleştirme; Sparlar ve kanat kutuları; Gövdeler; Kanatlar; Gövde çerçeveleri ve kanat sinirleri; Kolonlar ve ince levhalar.

Ders Kitabı: “Introduction to Aircraft Structural Analysis”; T.H.G. Megson; Elsevier; 2010

Yardımcı Ders Kitapları: “Aircraft Structures for Engineering Students” 4. Baskı; T.H.G. Megson; Elsevier; 2007 , “Analysis of Aircraft Structures”; Bruce K. Donaldson; Cambridge; 2008 , “Aircraft Structures”; David J. Peery; Dover; 2011 , “Understanding Aircraft Structures”; John Cutler, Jeremy Liber; Blackwell; 2006  , “Introduction to Flight”; John D. Anderson; McGraw-Hill; 2005

 

 

UBT 318 – Çift Yıldızlar (3-0) 6
Çift yıldızların bulunma yolları; Gözlem yöntemleri; Yıldız bollukları; Yıldız sınıflandırılması, Görsel çift yıldızların yörünge öğelerinin hesaplanması yöntemleri; Yıldızlarda kütle tayini ve çift yıldızların kullanılması; Tayfsal çift yıldızlar; Dikine hız eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü; Bileşen yıldızların kütlelerinin dolaysız olarak hesaplanması; Örten çiftler; Işık eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü; Bileşen yıldızların yarıçaplarını belirleme yöntemleri; Gözlemsel verilerin kuramsal beklentilerle karşılaştırılması.

Ders Kitabı: “Çift Yıldızlar”; C.,Ibanoğlu; Ege Üniversitesi Basımevi; 2004

Yardımcı Ders Kitapları: “Properties of Double Stars”; Binnendijk; Pennsylvania Press; 1960 , “The Binary Stars”; R.G. Aitken; McGraw-Hill; 1964

 

 

UBT 320 – Yıldız İç Yapısı ve Evrimi (3-0) 6
Yıldızların iç yapısı; Sınıflandırmalar; Denge denklemleri; Saha denklemi; İdeal gaz; Politropi ve Chandrasekhar kütlesi; Yıldız oluşumu; Yıldızlara ait enerji kaynakları; Yıldızlarda kütle ve ışıma gücü limitleri; Yıldız modelleri.

Ders Kitabı: “Stellar Interiors”; C.J. Hansen, S.D. Kawaler

Yardımcı Ders Kitapları: “Stellar Physics 1: Fundamental Concepts and Stellar Equilibrium” , “Yıldızların İç Yapısı”; S. Karaali; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları; 1999 , “An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution” , “Stellar Interiors – Physical Principles, Structure, and Evolution”


YEDİNCİ YARIYIL

UBT 401 – Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (3-0) 5
Veri tabanı kavramları; İlişkisel veri tabanı modeli; Varlık ilişki (Entity Relationship – ER) modeli; Veritabanı tablolarının normalizasyonu; Yapısal sorgulama diline giriş; İleri yapısal sorgulama dili; Veri tabanı tasarımı.

Ders Kitabı: “Fundamentals of Database Systems” 6. Baskı; Elmasri, R., Navathe, S.; Addison WesleY; 2010

Yardımcı Ders Kitapları: “Database Management Systems”; Ramakrishnan, R., Gehrke, J.; McGraw-Hill; 2002 , “Concepts of Database Management”; Pratt, P. J., Adamski, J. J.; Course Technology; 2011 , “Database Systems: DEsign, Implementation and Management”; Rob, P., Coronel, C.; Course Technology; 2007

 

 

UBT 403 – Kamera ve Teleskoplar (3-0) 5

UBT 405 – Tayfbilim (3-0) 5
Tayfbilim tarihçesi; Temel parçacıklar; Atomun yapısı ve atom modelleri; Atomik enerji düzeyleri; Atomik ve molekül tayfları; Dış alanların tayfa etkisi; Tayfçekerler; Gök cisimlerinin tayfları; Yüksek enerji tayfı.

Ders Kitabı: “Optical Astronomical Spectroscopy”; Kitchin, C; R; Taylor & Francis Group; 1995

Yardımcı Ders Kitapları: “An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution”; Prialnik, D; Cambridge University Press; 2000 , “An Introduction to Modern Astrophysics”; Bradley W. C., Dale A.; Benjamin Cummings; 2006 , Güncel makaleler

 

 

UBT 407 – Bitirme Çalışması I (0-2) 3   (Tüm öğrencilerin alması zorunludur!)
Öğretim elemanları gözetiminde öğrencilerin, lisans eğitimlerini temel alan herhangi bir kuramsal, deneysel veya gözlemsel konuda, literatür tarama, problem çözme, rapor yazma ve sunum becerilerini geliştirilmesi; Bilimsel makale nedir?; Bilimsel makale nasıl hazırlanır?; Tez nasıl yazılır?; Bir çalışma sözlü olarak nasıl sunulur?

Ders Kitabı: “Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?”; Day, R;A; TÜBİTAK; 1996

Yardımcı Ders Kitapları: İlgili web siteleri

 

 

UBT 409 – Optik Bölge Dışı Astronomi (3-0) 6
Güneş flare olayında baskın kuvvetin Lorentz kuvveti olduğunun kavranması; Manyetik kaldırma kuvveti; Parker kararsızlığı ve manyetik alan yeniden birleşme süreçleri; Işınımsal süreçlerin kökenindeki parçacık ivmelenme süreçlerinin farklarının belirlenmesi; Ha çizgileri ve Ha görüntüleriyle flare olayının evriminin anlaşılması; Flare olayı sırasında üretilen sert X-ışın, yumuşak X-ışın görüntüleriyle manyetik alan, parçacık ivmelenmesi ve ısısal süreçlerin evriminin incelenmesi; g-ışın ve nötron gözlemlerinin incelenmesi; Flare sırasında üretilen radyo dalgalarının türlerinin anlaşılması; Flare anı ve hemen sonrasında manyetik ilmiklerdeki sismolojinin incelenmesi; Değişik frekans bölgelerinde yapılan gözlemlerle renkküre buharlaşmasından flare modelinin gözlemler karşısındaki tutarlılığının incelenmesi.

Ders Kitabı: “Handbook of X-ray Astronomy”; Keith Arnaud University of Maryland, College Park Randall Smith Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Aneta Siemiginowska Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics

Yardımcı Ders Kitapları: “Gamma-ray Astronomy” 2. Baskı; P. V. Ramana Murthy; Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India By A. W. Wolfendale  University of Durham , “Extreme Ultraviolet Astronomy”; Martin A. Barstow; Cambridge Astrophysics , “Radio Astronomy”; John Daniel Kraus , http://astronomy.sci.ege.edu.tr/~rpekunlu sayfasında sıkça yenilenen ve eklenen kaynaklar

 

 

UBT 411 – Uzay Görevi Analizi ve Tasarımı I (3-0) 6
Uzay görevinin evreleri; Görev hedeflerinin tanımlanması; Görev gereksinimlerinin, şartlarının ve kısıtlamalarının ön hesaplaması; Alternatif görev kavramlarının ve yapılarının belirlenmesi; Görev parametrelerinin belirlenmesi; Görev yapısının karakterizasyonu; Kritik şartların belirlenmesi; Görev analizi; Görevin yararlılığı; Görev kavramı seçimi; Uzay görevi geometrisi; Kepler yörüngeleri; Yörünge pertürbasyonları; Yörünge manevraları; Fırlatma pencereleri; Yörüngenin korunması; Konstelasyon tasarımı; STK (Satellite Tool Kit) Uygulamaları.

Ders Kitabı: “Space Mission Analysis and Design” 3. Baskı; Wiley J. Larson, James R. Wertz; Microcosm; 1999

Yardımcı Ders Kitapları: “Spacecraft Structures and Mechanisms: From Concept to Launch”; Thomas P. Sarafin, Wiley J. Larson; Microcosm; 1995 , “Space Vehicle Dynamics and Control”; B. Wie; AIAA; 2008 , “Spacecraft Mission Design” 2. Baskı; Charles D. Brown; AIAA; 1998

 

 

UBT 413 – Uzay İtki Sistemleri (3-0) 6
Uzay itki sistemlerinin işlevsel gereksinimleri; Görev analizi; Temel performans ilişkileri; Fırlatma; Yörünge ve gezegenler arası uçuşlar için roket itki sistemleri; Katı, sıvı, çift yakıtlı ve hibrit roket motorlarının modellenmesi; Mühendislik ve çevre sınırlamaları; Yakıt besleme sistemleri ve turbo pompalar; Sıvı, katı ve hibrit roketlerde yanma süreçleri; Termokimya ve özgül itkinin kestirimi; Lüle akışları.

Ders Kitabı: “Rocket Propulsion Elements”; George P. Sutton, Oscar Biblarz; John Wiley & Sons; 2010

Yardımcı Ders Kitapları: “Rocket and Spacecraft Propulsion: Principles, Practice and New Developments”; Martin J. L. Turner; Praxis; 2010

 

 

UBT 415 – Kentsel Uzaktan Algılama (3-0) 6
Kentsel gelişmenin izlenmesinde uzaktan algılama tekniklerinin kullanılması; Kentsel verilerin yönetilmesi; Uzaktan algılamada teknolojik gelişmelerin kent planlama ve yönetiminde kullanımı; Kentsel uzaktan algılamada kullanılabilecek veriler, kavramlar, metotlar ve örnek çalışmalar.

Ders Kitabı: “Remote Sensing of Urban and Suburban Areas (Remote Sensing and Digital Image Processing)”; Rashed, T. And Jurgens, C.; Springer; 2010

Yardımcı Ders Kitapları: “Urban Remote Sensing”; Weng, Q. W., Quattrochi, D. A.; CRC Press; 2006 , “Urban and Regional Data Management: UDMS 2007 Annual”; Rumor, M., Coors V., Fendel, E. M., Zlatanova, S.; CRC Press; 2007 , “Urban and Regional Data Management: UDMS 2009 Annual”; Krek, A., Rumor, M., Zlatanova, S., Fendel, E. M.; CRC Press; 2009 , “Remote Sensing of Impervious Surfaces”; Zlatanova, S., Ledoux, H., FendWeng, Q; CRC Press; 2008 , “Global Mapping of Human Settlement: Experiences, Datasets, and Prospects”; Gamba, P., Herold, M.; CRC Press; 2009 , “Applied Remote Sensing for Urban Planning, Governance and Sustainability”; Netzband, M., Stefanov, W., Redman, C.; Springer; 2007 , “Remote Sensing of Impervious Surfaces”; Weng, Q.; CRC Press; 2008

 

 

UBT 417 – Laser / Lidar (3-0) 6
Laser konumlayıcısı ve tarayıcısı; Lidar ve atmosfer; Lidar’ın tarihsel gelişimi; Lidar sistemleri ve kalibrasyonu; Laser/Lidar verilerinin yönetimi, filtrelenmesi, sayısal yükseklik modeli oluşturulması; Laser/Lidar verilerinin obje çıkarılması amacıyla kullanılması.

Ders Kitabı: “Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing”; Shan, J., Toth, C. K.; CRC Press; 2008

Yardımcı Ders Kitapları: “Lidar: Range-Resolved Optical Remote Sensing of the Atmosphere”; Weitkamp, C.; Springer; 2005 , “Laser Remote Sensing (Optical Science and Engineering)”; Fujii, T., Fukuchi, T.; CRC Press; 2005 , “Airborne and Terrestrial Laser Scanning”; Vosselman, G.,Maas H. G.; CRC Press; 2010 , “Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans” 2. Baskı; Kraus, K.; Walter de Gruyter ; 2007 , “Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications”; Measures, R. M.; Krieger Publishing Company; 1992

 

 

UBT 419 – Astrometri (3-1) 6
Klasik astrometri; Yeni gözlem teknikleri; Uydu ve yer gözlemleri; Koordinat sistemleri; Koordinat dönüşümleri; Zaman dönüşümleri; Presesyon; Nutasyon; Öz hareket; Paralaks; Kırılma; Gezegenlerin
konumları; Yıldız konumları; Yıldız katalogları; CCD gözlemleri ve indirgemeleri; FITS formatı; WCS; Yörünge tayini; Yörünge parametreleri; Kartezyen koordinatlar arası dönüşümler.

Ders Kitabı: “Fundamentals of Astrometry”;  Jean Kovalevsky, P.Kenneth Seidelmann; 2004 , “Astrometry for Astrophysics: Methods, Models, and Applications”; William F. van Altena; 2013


SEKİZİNCİ YARIYIL

UBT 402 – Güneş ve Güneş Sistemi (3-1) 5
Sistemin ana cismi olarak Güneş; Yıldızların ve gezegenli yıldızların oluşum kuramları; Çekim kuvveti ve gezegenlerin hareketleri; Gezegenlerin atmosferleri ve kimyasal dağılım; Gezegenlerin sınıflandırılması; Küçük gezegenler ve özellikleri; Dev gezegenler ve özellikleri; Başlıca doğal uydular ve özellikleri; Kuyruklu yıldızlar; Göktaşları; Güneş sisteminin oluşumu ve diğer yıldız sistemleri.

Ders Kitabı: “Physics and Chemistry of the Solar System”; John S. Lewis; Elsevir; 2004

Yardımcı Ders Kitapları: “Physics of the Solar System”; B; Bertotti,Paolo Farinella,David Vokrouhlický; ASSL; 2003 , “Solar System Dynamics”; Murray, C.D. , “The New Solar System”; Beatty,J.K.: Petersen, C. C.;Chaikin, A. , “Solar System Astrophysics”; Brandt,J. C. , “Structure and evolutionary history of the solar system”; Alfven, H.

 

 

UBT 404 – Dijital Görüntü İşleme Teknikleri (3-0) 5
Uzaktan algılama verilerinin toplanması; Görüntü kalitesi değerlendirmesi; İstatistiksel değerlendirme; Görüntü işleme; Radyometrik düzeltme; Geometrik düzeltme; Görüntü zenginleştirme; Görüntü transformasyonları; Tematik bilgi çıkarımı; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama entegre veri analizleri.

Ders Kitabı: “Introductory Digital Image Processing” 3. Baskı; Jensen, J. R.; Prentice Hall; 2004

Yardımcı Ders Kitapları: “Digital Image Processing” 3. Baskı; Gonzalez, R. C. And Woods, R. E.; Prentice Hall; 2007 , “Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective” 2. Baskı; Jensen, J. R.; Prentice Hall; 2006 , “Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques”; Burger, W., Burge, M. J.; Springer; 2009 , “Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction” 4. Baskı; Richards, J. A.; Springer; 2005 , “Computer Processing of Remotely-Sensed Images An Introduction” 3. Baskı; Mather, P. M.; John Wiley & Sons; 2004

 

 

UBT 406 – Uzay Araçlarının Isı Kontrolü (3-0) 5
Uzay araç ve yörünge ısı ortamları; Uzay aracı ısı kontrol sistemi ve bileşenlerinin tasarımı, analizi ve test edilmesi; Aktif ve pasif ısı kontrolü; Uzay ve fırlatma aracı ara yüzeyleri.

Ders Kitabı: “Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies”; David G. Gilmore; Aerospace; 2002

Yardımcı Ders Kitapları: “Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume 2: Cryogenics, Martin Donabedian”; Aerospace; 2003

 

 

UBT 408 – Bitirme Çalışması II (0-2) 3   (Tüm öğrencilerin alması zorunludur!)
Öğretim elemanları gözetiminde öğrencilerin, lisans eğitimlerini temel alan herhangi bir kuramsal, deneysel veya gözlemsel konuda, literatür tarama, problem çözme, rapor yazma ve sunum becerilerini geliştirilmesi; Bilimsel makale nedir?; Bilimsel makale nasıl hazırlanır?; Tez nasıl yazılır?; Bir çalışma sözlü olarak nasıl sunulur?

Ders Kitabı: “Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?”; Day, R.A.; TÜBİTAK; 1996

Yardımcı Ders Kitapları: İlgili web siteleri

 

 

UBT 410 – Güneş Dünya Etkileşimi (3-0) 6
Güneş hakkında genel bilgiler; Güneş aktivitesi; Aktivite göstergeleri; Güneş’in Dünya’ya etkilerine genel bakış; Dünya’nın manyetik alanı üzerine etkileri; Dünya’nın iklimi üzerine etkileri; Uydulara olan etkileri; Haberleşme üzerine etkileri; Canlı yaşantısı üzerine etkileri.

Ders Kitabı: “The Sun, The Earth and Near Earth Space: A Guide to The Sun-Earth System”; John A. Eddy; NASA; 2009

 

 

UBT 412 – Samanyolu (3-0) 6 
Galaksimize genel bakış; Koordinat sistemlerini hatırlama; Galaktik koordinat sistemi; Galaksimizin şekli; Yıdız sayımları; Lüminosite fonksiyonu; Yıldız popülasyonları; Spiral yapı; Öz hareket; Teğet hız; Uzay hızı; Güneş’in uzay hızı; Hareketli kümeler; Galaktik dönme; Durgunluk standardı; Oort sabitleri; Galaksi merkezine uzaklık.

Ders Kitabı: “Galactic Astronomy: Structure and Kinematics”; Dimitri Mihalas, James Binney; 1981

 

 

UBT 414 – Uzay Görevi Analizi ve Tasarımı II (3-0) 6
Durum tayini ve kontrolü; Telemetri, izleme ve komuta; Komut ve veri yönetimi; Güç; Isı; Yapılar ve mekanizmalar; Güdüm ve seyrüsefer; Yer sistem tasarımı ve boyutlandırma; Uzay aracı bilgisayar sistemleri; Uzay itki sistemleri; Fırlatma sistemleri; Veri hızı; Bağlantı tasarımı; Haberleşme kapasitesinin boyutlandırılması; Görev harekat planı geliştirme; Fırlatma üssü faaliyetleri; Uzay görevi harekat fonksiyonları; Uzay aracı ve yer harekat fonksiyonlarının otomasyonu; STK (Satellite Tool Kit) Uygulamaları.

Ders Kitabı: “Space Mission Analysis and Design” 3. Baskı; Wiley J. Larson, James R. Wertz; Microcosm; 1999

Yardımcı Ders Kitapları: “Spacecraft Structures and Mechanisms: From Concept to Launch”; Thomas P. Sarafin, Wiley J. Larson; Microcosm; 1995 , “Space Vehicle Dynamics and Control”; B. Wie; AIAA; 2008 , “Spacecraft Mission Design” 2. Baskı; Charles D. Brown; AIAA; 1998

 

 

UBT 416 – Optik Tasarım ve Kaplamalar (3-0) 6

UBT 418 – Radar / Sar (3-0) 6
Radar nedir; Radar görüntüleme temelleri, tarihi ve gelişimi; Dalgaboyu aralıkları ve frekans kavramları; Dopler kavramı; SAR temelleri; Radar/SAR görüntüleme uyduları; Interferometre kavramı; Kullanım alanları; Uygulama örnekleri.

Ders Kitabı: “Principles and Applications of Imaging Radar Bölüm:2”; Floyd M. Henderson, Anthony J. Lewis; John Wiley & Sons Inc.; 1998

Yardımcı Ders Kitapları: “Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications”; Jong-Sen Lee, Eric Pottier; CRC Press; 2009

 

 

UBT 420 – Doğal Kaynak Yönetiminde Uzaktan Algılama (3-0) 6
Toprak ve toprak işlemlerinde uzaktan algılama; Ekosistemlerde uzaktan algılama; Kurak bölgelerde uzaktan algılama; Orman örtüsünün gözlenmesi; Nehir, göl ve sulak alanların uzaktan algılaması; Tarımsal ekosistemlerde uzaktan algılamanın kullanılması; Örnek uygulamalar.

Ders Kitabı: “Remote Sensing for Natural Resource Management and Environmental Monitoring” 3. Baskı; Susan, L. Ustin; John Wiley & Sons Inc.; 2004

Yardımcı Ders Kitapları: “Geographic Information Systems: Applications in Natural Resource Management”; Michael G. Wing, Pete Bettinger; Oxford; 2008 , “Introductory Digital Image Processing” 3. Baskı; Jensen, J. R.; Prentice Hall; 2004

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax