Uzay Fiziği (Space Physics)

Uzay Fiziği ABD


 

        Uzay fiziği uzayda gerçekleşen fiziksel süreçleri konu edinir. Uluslararası literatürde uygulanabilir olduğu temel alan Güneş Sistemi olmakla birlikte kullandığı metodlar gözlenebilen tüm evren için geçerlidir. Ana çalışma konuları Güneş, Güneş rüzgarları, manyetosferler, iyonosferler, Dünya ve diğer gezegenlerin dış atmosferleridir. Uzay fiziği alanında başvurulan en önemli araç plazma fiziği olmakla birlikte pratikte temel fizikten modern gözlemsel alet teknolojilerine kadar, fiziğin ana çalışma alanlarından biri olan Astrofizik (astrophysics) dahil birçok metodolojiyi de bünyesinde barındırır (Şekil-1).

         Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü altında faaliyet gösteren Uzay fiziği anabilim dalı bünyesinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri çalışmalarını yoğun olarak (gözlemsel) astrofizik alanında yıldız atmosferleri ve yıldız tayfları (geniş bir yaş aralığındaki yıldız ve yıldız öbekleri için) üzerinde sürdürmektedirler. İncelenen yıldız tayfları özel olarak yıldız evrimi ve genel olarak da Galaktik kimyasal evrim konusundaki evrensel bilgiye katkıda bulunması açısından son derece önemlidir.

82-1

Şekil-1. Yıldız astrofiziği ve diğer fizik çalışma alanları ile ilişkisi

        Uzay Fiziği anabilim dalı altında ağırlıklı olarak çalışılan gökbilimsel nesneler;  Asymptotic dev kolu sonrası yıldızlar (post-AGB stars), Asymptotic Dev Kolu yıldızları (AGB stars),  soğuk cüce yıldızlar (Cool dwarf stars), kimyasal olarak özel yıldızlar (chemically peculiar stars), metalce fakir yıldızlar (extremely metal-poor stars) ve ufuksal kol yıldızları (red horizontal branch stars), Yere Yakın Nesneler (Asteroids, Near Earth Objects), Erken türden yıldızlar (Early-type stars), Yakın Çift ve Çoklu Yıldız Sistemleri (Close Binary and Multiple Stellar Systems), Yıldız Oluşum Bölgeleri (Stellar Formation Regions), Etkileşen Çift Sistemlerde Kütle Yığışması ve Transferi (Mass Transfer and Accretion in Interacting Binary Systems), Çift ve Çoklu Sistemlerde Dönem Değişimi (Orbital Period Change in Binary and Multiple Systems), Güneş benzeri yıldızlar (Solar analogs)  şeklinde sıralanabilir.

          Söz konusu bu çalışma alanlarına ek olarak Uzay Fiziği anabilim dalı altında faaliyet gösteren  YÜksek Çözünürlüklü Yıldız Spektroskopisi  (High-resolution Stellar Spectroscopy) gurubu altında geç (F ve G) ve erken (B-) tür dev, süperdev ve ana kol yıldızları için kimyasal element bollluk analizleri, F- ve G-tayf türünden sarı süperdev ve dev yıldızların bolluk analizleri ve  tayfsal dikine hız ölçümleri, yıldız atmosferleri (stellar atmospheres; LTE, partial non-LTE) ve başlangıç düzeyinde popülasyon sentezi (stellar population synthesis) ve yüksek öz hareketli dev sistemlerin kimyası üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Gurup altında yürütülen çalışmalar kapsamında tayfsal veri analizi ve bolluk analizinde kullanılacak yazılımların geliştirilmesine de çalışılmaktadır.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax