Matematik Lisans Ders İçerikleri

YBD101 İngilizce I

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

YBD103 Almanca I

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

YBD105 Fransızca I

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

FİZ163 Fizik I

Vektörler, Newton ‘un hareket yasaları ve sabit kuvvetler için uygulamalar, evrensel çekim kuvveti, elektrik ve manyetik kuvvetlerde hareket uygulamaları, momentumun korunumu yasası ve Galile değişmezliği, iş ve enerji kavramları ve enerjinin korunumu yasası, kütle merkezi, harmonik salınıcı problemi ve doğadaki bazı örnekler, katı cisimlerin dinamiği, merkezcil kuvvetler- ters kare kuvveti

MAT111 Analiz I

Fonksiyon ve dizi kavramları; Fonksiyon ve dizinin limiti; süreklilik ve türev kavramları; Bu kavramlar yardımıyla fonksiyonların incelenmesi

MAT103 Soyut Matematik I

Matematiksel Mantık, Kümeler, Açık Önermeler, Kartezyen Çarpım, Bağıntılar, Kümeler Ailesi, Denklik Bağıntıları, Tikel Sıralama, Tümel Sıralama, İyi Sıralama, Fonksiyon, Operatörler, Matematiksel Yapılar, Doğal Sayılar, Sayılabilirlik

MAT109 Analitik Geometri I

Matrisler, Determinant ve özellikleri, Lineer denklem sistemleri, Gramer Metodu, Dik, kutupsal, paralel ve homojen koordinat sistemlerinde nokta ve doğrunun analitik özellikleri. Vektörler ve özellikleri, İç çarpım, vektörel çarpım ve karma çarpım ile bunların geometrik yorumları. Uzayda doğru ve düzlem denklemi.

TDB101 Türk Dili 1

Dilin evrensel tanımı, Türkçenin diller evrenindeki konumu, Türkçenin temel dilbilgisel özellikleri, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar, Savaşın Sonuçları, Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye, Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması

YBD102 İngilizce II

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

YBD104 Almanca II

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

YBD106 Fransızca II

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

FİZ164 Fizik II

Durgun Elektrik, Yükler ve Alanlar, Akı, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, İletkenlerin Çevresindeki Elektrik Alanları, Elektrik Akımları, Hareketli Yüklerin Alanları, Manyetik Alan, Elektromanyetik İndükleme ve Maxwell Denklemleri, Alternatif Akım Devreleri, Madde İçindeki Elektrik ve Manyetik Alanlar, Elektromanyetik Dalgalar

MAT118 Soyut Matematik II

Tamsayılar, Rasyonel Sayılar, Gerçel Sayılar, Karmaşık Sayılar, Sayılamazlık, Nicelik Sayıları, Sıra Sayıları, Paradoks, Seçim Beliti ve Eşdeğerleri

MAT120 Analiz II

Belirsiz ve belirli integral kavramı, integrasyon teknikleri, integralin uygulamaları, has olmayan integral ve sayısal seri kavramları ve onların çeşitli uygulamaları

MAT114 Analitik Geometri II

Konikler, Geometrik yer, Çemberin Analitik İncelemesi, Elipsin Analitik İncelemesi, Hiperbolün Analitik İncelemesi, Parabol, Koniklerin kutupsal ve parametrik denklemleri, Düzlemde hareket, öteleme ve dönme, Genel Konik Denklemleri, Uzayda yüzey , Küre denklemi, merkez ve yarıçapı, bir küre ile bir doğrunun arakesiti, küre demeti, Dönel yüzeyler, Koni ve silindir yüzeyleri, Uzayda kuadrikler; Elipsoid, Bir ve iki parçalı hiperboloidler, eliptik paraboloid.

MAT112 Ayrık Matematik

Sayma, Saymanın Temel İlkeleri, Ekleme-Çıkarma İlkesi, Temel Sayma Modelleri, İndirgeme Bağıntıları, Güvercin Yuvası İlkesi, Üreteç Fonksiyonları, Çizgeler

TDB102 Türk Dili 2

Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923–1938) ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler)

MAT217 Bilgisayar Programlama I

Temel algoritmalar, Matris ve vektör işlemleri, polinom işlemleri, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler, döngüler, if-else yapıları, MATLABta kendi komutunu oluşturma, fonksiyonlar

MAT219 Diferansiyel Denklemler I

Diferansiyel denklemlerin tanımı,sınıflandırılması ve teşkili, Çözümlerin varlığı ve tekliği, Tam diferansiyel denklemler ve çözümleri, Ayrılabilir ve homojen diferansiyel denklemler ve çözümleri, İntegrasyon çarpanları, birinci mertebeden doğrusal diferansiyel denklemler ve çözümleri, Bernoulli denklemi ve Riccati denklemi, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları: dik ve eğik yörüngeler, karışım problemleri, Yüksek mertebeden doğrusal diferansiyel denklemlerin teorisi, Yüksek mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri: karakteristik polinom, Yüksek mertebeden doğrusal diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri: mertebe indirgeme, belirsiz katsayılar yöntemi ve parametrelerin değişimi, operatör yöntemi.

MAT223 Olasılık

Kümeler Kuramı ve Örnek uzay, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Olasılık aksiyomları, Koşullu olasılık, Bağımsız olaylar, Bayes teoremi ve uygulamaları, Rastgele Değişken Kavramı, Kesikli ve sürekli rastgele değişkenin dağılımı, Bir rastgele değişkenin beklenen değeri, varyansı ve özellikleri, Momentler, bazı kesikli olasılık dağılımları, bazı sürekli rastgele değişkenlerin dağılımları

MAT225 İleri Analiz I

IR, IR2 ve IR3’ün topolojisine giriş: tanım kümeleri ve bölgeler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türevler. Yönlü türevler. Gradyan. Diferansiyeller ve teğet düzlemi. Orta değer, Kapalı ve Ters Fonksiyon Teoremleri. Taylor formülü, ekstremum değerler. Vektörel diferansiyel hesaba giriş: gradyan, diverjans, curl. Kurvilineer koordinatlar.

MAT221 Doğrusal Cebir I

Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Vektör Uzayları, Alt uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık, Taban, Boyut, Doğrusal Dönüşümler, Çekirdek, Rank, İzoformizmler, Doğrusal Dönüşümlerin Matris Gösterimi, Taban Değişimi, Dual uzaylar.

MAT218 Bilgisayar Programlama II

Karmaşık sayılar Yardımcı fonksiyonlar Sembolik işlemler Gelişmiş çizimler Matris yığınlama Değişken hassasiyetli aritmetik Döngüsüz işlemler

MAT220 Diferansiyel Denklemler II

Cauchy-Euler denklemi, Diğer özel tipten diferansiyel denklemler, Clairaut denklemi, Adi diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi ile çözümleri, adi nokta etrafında çözümler, Düzgün tekil noktalar, düzgün tekil nokta etrafında kuvvet serisi ile çözüm, Frobenius yöntemi, Laplace Dönüşümü ve temel özellikleri, Ters Laplace Dönüşümü ve girişim, basamak fonksiyonlarının ve periyodik fonksiyonların Laplace Dönüşümü, Başlangıç değer problemlerinin Laplace Dönüşümü ile çözümü, Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile çözümü.

MAT224 Sayılar Teorisine Giriş

Bölünebilme ve Özellikleri, Euclid Algoritması, Kongruanslar, Euler’in Fi-Fonksiyonu, Şifreleme, Yüksek Mertebeden Kongruanslar, Primitif Kökler, İkinci Dereceden Kalanlar, Aritmetik Fonksiyonlar, Lineer olmayan bazı Diophantine Denklemleri

MAT226 İleri Analiz II

İkikatlı integraller ve tekrarlı integraller, kutupsal koordinatlar, Hacim ve Alan hesabına uygulamalar, Has olmayan katlı integraller, İkikatlı integralde değişken değiştirme, Üçkatlı integraller,Silindrik ve küresel koordinatlar, Fubini teoremi, Eğri integralleri, Green teoremi, tam diferansiyel ve eğri integralinin yoldan bağımsızlığı koşulları, çokbağlantılı bölgeler için Green teoremi, Yüzey integralleri, Gauss-Ostrogradsky teoremi, Stokes teoremi, bazı uygulamalar

MAT222 Doğrusal Cebir II

Polinomlar, Özdeğer Ve Özvektörler, Karakteristik Ve Minimal Polinomlar, Köşegenleme, İç çarpım uzayları Bilinerr formlar, quadratik formlar.

MAT307 Karmaşık Analiz I

Karmaşık analizde limit, türev, süreklilik ve karmaşık seriler.

MAT313 Sayısal Analiz I

Hata Analizi, Kök bulma problemi, Denklem Sistem Çözümleri, Eğri Uydurma problemi

MAT309 Cebir I

İkili işlemler, Gruplar, Altgruplar, Devirli Gruplar, Eşkümeler, Lagrange Teoremi, Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları, İzomorfizm ve Otomorfizmler, Dolaysız Çarpımlar. Altgrup serileri, Jordan –Hölder Teoremi, Bir grubun bir küme üzerine etkisi, Sylow Teoremleri, Serbest Abel grupları, Serbest gruplar, Grup takdimleri.

MAT311 Diferansiyel Geometri I

Tanjant vektör ve Vektör alanı. Yöne göre türev tanımı. Türev dönüşümü ve uygulamaları, Eğriler, Eğrinin yay uzunluğu, yay parametresi, Kovaryant türev. Eğri üzerinde vektör alanı. Birim hızlı eğrilerde Frenet çatısı ve türev formülleri, Eğrinin oskülatör çemberi ve oskülatör küresi merkezlerinin bulunması, Birim hızlı olmayan eğrilerde Frenet çatısı, Helisler ve Bir Eğrinin Küresel Göstergeleri, Bertrand Eğri çifti.

MAT315 Topoloji I

Topolojiye giriş niteliği taşıyan metrik uzaylar ve bu uzaylarda açık küme, kapalı küme, süreklilik ve yakınsamaya ilişkin temel özellikler sunulduktan sonra, genel topolojiye girilecek ve topolojik uzaylarda açık küme, kapalı küme, global (yaygın) süreklilik, diziler ve dizilerin yakınsaması, tabanlar ve alt tabanlar, kümelerin içi, dışı, kapanışı, sınırı kavramları ve özellikleri, komşuluk sistemleri, komşuluk tabanları ve noktasal süreklilik kavramları ele alınacaktır.

MAT302 Sayısal Analiz II

1 Sonlu Farklarla Yaklaşık Türev Hesabı 2 Enterpolasyon Yardımıyla yaklaşık türev hesabı 3 Yüksek mertebeden yaklaşık türev hesabı 4 Yüksek hassasiyetli yaklaşık türev hesabı 5 Nümerik integrasyon 6 Dikdörtgenler ve yamuklar yöntemi 7 Dikdörtgenler ve yamuklar yöntemi 8 Simpson Yöntemi, Enterpolasyon yardımıyla integral 9 Simpson Yöntemi, Enterpolasyon yardımıyla integral 10 Ekstrapolasyon tekniği ile yaklaşım geliştirme 11 İntegrasyonda hata analizi, Romberg yöntemi 12 Gauss Legendre yöntemi ile yaklaşık integral 13 Birinci mertebeden adi dif.denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemleri(Euler-Heun-Milne yöntemleri) 14 Lineer olmayan denklem sistemleri için sabit nokta yinelemesi

MAT306 Cebir II

Sonlu Abel Gruplarının Temel Teoremi, Halkalar, Tamlık Bölgeleri ve Cisimler, İdealler, Bölüm Halkaları, Halka Homomorfizmleri ve İzomorfizmleri, kuvvet serileri ve polinomlar, bir cisim üzerinden polinom halkaları, tamlık bölgelerinde bölünebilme, tek çarpanlama bölgeleri

MAT308 Karmaşık Analiz II

Karmaşık analizde rezidü hesabı, belirli integrallerin hesaplanması, Konform dönüşümün incelenmesi.

MAT312 Diferansiyel Geometri II

Yüzey tanımı, yüzeyin şekil operatörü, Gauss dönüşümü, Yüzey üzerinde temel formlar, Yüzeyin normal eğriliği, asal eğrilikler, ortalama ve Gauss eğrilikleri, asimtotik eğriler, asal eğriler, jeodezik eğriler, izometrik yüzeyler, regle yüzeyler.

MAT316 Topoloji II

Alt uzaylar, başlangıç topolojileri, çarpım topolojileri, bitiş topolojileri, bölüm topolojileri, T0, T1, T2 uzayları, kompakt uzaylar ve bağlantılı uzaylar dersin genel çerçevesini oluşturmaktadır.

MAT409 Belitsel Geometri

Hilbert Belitleriyle Öklit Geometrisi, Eşlik Aksiyomları, Paralellik Aksiyomları, Afin Geometri, İzdüşümsel Geometri, Hiperbolik Geometri, Öklid Geometrisinde, Benzerlik, Alan ve Temel Teoremler

MAT439 Eliptik Fonksiyonlar Teorisine Giriş

W-P fonksiyonu, Theta fonksiyonu, Jacobi fonksiyonlarını incelemek.

MAT441 Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi

Vektör uzayları, Cisim genişlemeleri, Geometrik çizimler, Parçalanış cisimleri, Cebirsel kapanış, Cisim izomorfizleri ve genişlemeleri, Otomorfizmler ve parçalanış cisimleri, Ayrılabilirlik, Tümden ayrılamazlık, Galois teorisinin temel teoremi, Bir polinom üzerinden Galois grubu, Çevrimsel genişlemeler, Polinom denklemlerin çözümleri

MAT443 Fourier Analizi

Ortogonal sistemler; Cauchy-Schwarz ve Bessel eşitsizlikleri; Parseval eşitliği; Trigonometrik Fourier serisi; Fourier serisinin çeşitli yakınsama koşulları;Weierstrass yaklaşım teoremleri; Fourier dönüşümü ve özellikleri; Fourier serisi ve Fourier dönüşümünün çeşitli uygulamaları

MAT427 Diferansiyel Denklemler Teorisi

Modelleme ve kalitatif metodlar, diferansiyel denklemler teorisine giriş, bazı özel diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri ve uygulamaları, integral dönüşümlerle diferansiyel denklemlerin çözümünü öğretmek, diferansiyel denklemlerin matris yöntemiyle çözümleri, değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin çözümleri ve uygulamaları, bazı özel fonksiyonlar ve diferansiyel denklemler.

MAT415 Uygulamalı Matematik I

Kuvvet alanları, korunumlu alanlar, bir kuvvet alanında yapılan iş. Çok katlı ve eğrisel integrallerin uygulamaları, kütle hesapları, ağırlık merkezlerinin bulunması, Guldin teoremleri, eylemsizlik momenti hesapları. Parçalı sürekli fonksiyonlar, periyodik fonksiyonlar, ortogonal ve ortonormal fonksiyonlar sistemi, Fourier serileri ve uygulamaları, yarım aralıkta Fourier sinüs ve kosinüs açılımları, Fourier serilerinin türetilmesi ve integrasyonu, periyodik yüzeyler ve çift katlı Fourier serileri. İntegral yardımı ile tanımlanan fonksiyonlar, Gamma fonksiyonlarının özellikleri ve uygulamaları, Beta fonksiyonlarının özellikleri ve uygulamaları ve Drichlet integralleri.

MAT417 Fuzzy Kümeler Kuramı

1 Klasik ve Bulanık Kümeler 2 Üyelik fonksiyonları ve temel kavramlar 3 Üyelik fonksiyonları ve temel kavramlar 4 Bulanık mantık ile ilgili temel kavramlar 5 Klasik ve Bulanık konvekslik 6 Klasik ve Bulanık bağıntılar 7 Klasik ve Bulanık bağıntılar 8 Bulanık fonksiyonlar 9 Zadeh genişleme prensibi ve uygulamaları 10 Bulanık Aritmetik İşlemler 11 Bulanık Aritmetik İşlemler 12 Bulanık Aritmetik işlemlerin uygulamaları 13 Bulanık Aritmetik işlemlerin uygulamaları 14 Teori genelleştirme üzerine tartışma

MAT419 Reel Analiz I

MAT445 Sayılar Teorisi

Bu derste, bölünebilme algoritması, Diaphontine denklemler, asal sayı ve dağılımları, eşlenik teorisi, sayı-teorik fonksiyonlar, Fermat teoremi ve genelleştirilmesi, asal kökler, indisler tartışılır.

MAT447 Matematik İstatistik

Matematiksel beklenti ve momentler, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, dağılımlar ve uygulamaları, sıralı istatistikler, karar kuramı.

MAT453 Bilimsel Hesaplamaya Giriş I

MATLAB’da fonksiyonlar, matrisler ve grafik çizimleri. MATLAB’da polinom işlemleri, limit, türev ve integral almak. MATLAB kullanarak denklem çözmek.

MAT449 Fonksiyonel Analiz I

Metrik uzaylar ve normlu uzaylar, Banach uzayları, doğrusal fonksiyoneller, İç Çarpım uzayları, Banach Sabit Nokta Teoremi

MAT405 Geometrik Dönüşümler

Geometrik Dönüşüm Kavramı, Lineer Dönüşüm, İzometri ve Konformal dönüşüm. Ortogonal Dönüşüm. İki boyutlu uzayda, öteleme, dönme, yansıma, izdüşüm, householder, kırpma, genişleme dönüşümleri, Üç boyutlu uzayda öteleme, dönme, yansıma-simetri, izdüşüm, hoseholder, kırpma ve genişleme dönüşümleri. Afin dönüşümler, Projektif dönüşümler. Benzerlik Dönüşümü. Steografik İzdüşüm, Kompleks sayılarla dönüşümlerin ifadesi, Möbiüs Dönüşümü. Exponensiyel Dönüşüm. Difeomorfizm.

MAT413 Bitirme Çalışması I

Danışman öğretim üyesinin önderliğinde araştırma projesine hazırlık.

MAT422 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

Bölge, üç boyutlu uzayda yüzeyler ve eğriler, Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin teşkili, Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler için Cauchy Problemleri, Birinci mertebeden lineer kısmi diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Birinci mertebeden yarı lineer kısmi diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Birinci mertebeden genel denklemler ve uygulamaları, İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin teşkili, İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler için Cauchy Problemleri, İkinci mertebeden lineer kısmi diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Dalga denklemleri için başlangıç değer ve sınır değer problemleri, Laplace denklemi ve uygulamaları, Isı denklemleri için başlangıç değer ve sınır değer problemleri

MAT436 İzdüşümsel Geometri

Afin düzlemler, bir cisimden afin düzlem elde edilmesi, projektif düzlemler. Bir cisimden projektif düzlemin elde edilmesi, projektif düzlemin mertebesi ve Bruch Ryer Teoremi, afin düzlemin tamamlanışı, projektif düzlem ve afin düzlemin tamamlanışı arasında izomorfizm, bir cisim ve bir polinomdan elde edilen yeni bir cisimden projektif düzlem elde edilmesi, hiperbolik düzlemler, Dezarg, Pappus ve Fano düzlemleri.

MAT442 İntegral Dönüşümler

Bazı önemli İntegral Dönüşümler: Some important İntegral Transforms: Laplace dönüşümü, Fourier dönüşümü, Mellin dönüşümü, İntegral Dalgacık (Wavelet) dönüşüm and Riemann-Liouville Kesirsel İntegralleri; Bu İntegral Dönüşümlerin çeşitli uygulamaları

MAT440 Halkalar ve Modüller

Halkalar ve modüllerin temel özellikleri

MAT444 Kodlama Teorisine Giriş

İletişim kanalları, sonlu cisimler, lineer kodlar, lineer kodların kuruluşu, devirli kodlar, Goppa kodlar, sınırlar, lineer olmayan kodlar

MAT454 Bilimsel Hesaplamaya Giriş II

MATLAB programlamaya giriş, M-dosyaları, operatörler ve döngüler, MATLAB’da karakter dizileri ve veri tipleri, MATLAB’ın bazı sayısal uygulamaları

MAT410 Reel Analiz II

Lebesgue integrali ve özellikleri, Yakınsaklık teoremleri (Lebesgue, sınırlı, Levi, Fatou, monoton), Riemann –Stieltjes integrali, Sınırlı salınımlı ve Mutlak sürekli fonksiyonlar, Lp Banach Uzayları

MAT412 Fonksiyonel Analiz II

Lineer Sınırlı Operatörler, Dual uzaylar, Hahn Banach Teoremi, Kuvvetli ve zayıf yakınsaklık kavramı, Kompakt lineer operatörler.

MAT416 Topolojiden Seçme Konular

MAT418 Çizge Kuramı

Çizge ile ilgili temel kavramlar. Euler, Hamilton ve düzlemsel çizgeler. Ağaç yapıları. Çizge teorisi algoritmaları ve uygulamaları.

MAT420 Uygulamalı Matematik II

Sturm-Liouville sistemleri. Özfonksiyon açılımları. Tamlık ve Parseval özdeşliği, adjoint formlar ve Lagrange özdeşliği. Singüler Sturm-Liouville sistemleri, Sınır değer problemleri ve Green fonksiyonu, Sturm salınım teorisi ve uygulamaları. Bessel diferansiyel denklemi, Bessel fonksiyonları ve seri açılımları, Neumann fonksiyonları, Hankel fonksiyonları ve modifiye edilmiş Bessel fonksiyonları, doğurucu fonksiyonlar. Legendre diferansiyel denklemi ve Legendre fonksiyonları, Legendre polinomları ve seri açılımlar, Legendre polinomlarının özellikleri. Gauss diferansiyel denklemi, hipergeometrik fonksiyonlar, Kummer denklemi ve Confluent hipergeometrik fonksiyonlar.

MAT456 Kuaterniyonlar Teorisi

MAT438 Metrik Uzaylar ve Topoloji

MAT406 Lineer Cebirin Uygulamaları

Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme Ve Benzer Matrisler, Bir topluluktaki Kararlı Yaş Dağılımı; Markov İşlemleri, Simetrik Matrislerin Köşegenleştirilmesi, Spektral Ayrışım Ve Singüler Değer Ayrışımı, Reel Kuadratik (İkinci Dereceden) Formlar, Konik Kesitleri, Kuadrik Yüzeyler, Self-Adjoint Operatörler, Polarizasyon Ve İzometriler, Spektral Teorem, Normal Operatörler, Birim Denklik, Gerçel Formlar, Ortagonal Dönüşümler, Kutupsal Ayrışım.

MAT414 Bitirme Çalışması II

Danışman öğretim üyesinin önderliğinde araştırma projesine hazırlık.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax